در هیچ حال ( و اندیشه ای ) نیستی ، و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی کنی ، و هیچ عملی را انجام نمی دهید ، مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم در آن هنگام که وارد آن می شوید. و هیچ چیز در زمین و آسمان ، از پروردگار تو مخفی نمی ماند حتّی به اندازه سنگینی ذرّه ای ، و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر ، مگر اینکه ( همه آنها ) در کتاب آشکار ( و لوح محفوظ علم خداوند ) ثبت است.

سوره یونس. آیه 61

+        | 

 

...و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند، و خداوند به هر چیزی داناست.

 

سوره نور. آیه 35

+       

 
و آن [کِشتی] ایشان را در میان موجی کوه آسا می بُرد، و نوح پسرش را که در کناری بود بانگ درداد: «ای پسرک من، با ما سوار شو و با کافران مباش.» گفت: «به زودی به کوهی پناه می جویم که مرا از آب در امان نگاه می دارد.» نوح گفت: «امروز در برابر فرمان خدا هیچ نگاهدارنده ای نیست ، مگر کسی که [خدا بر او] رحم کند.» و موج میان آن دو حایل شد و [پسر] از غرق شدگان گردید.
 
سوره هود. آیه 42 و 43
+       

 

و هنگامی که تو و همه کسانی که با تو هستند بر کشتی سوار شدید، بگو: «ستایش برای خدایی است که ما را از قوم ستمگر نجات بخشید!» و بگو: «پروردگارا! ما را در منزلگاهی پربرکت فرود آر ، و تو بهترین فرودآورندگانی!»
 
سوره مومنون. آیه 28 و 29 
+       


با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند، و تنها رضای او را می طلبند، و هرگز بخاطر زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنها برمگیر، و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن، همانها که از هوای نفس پیروی کردند، و کارهایشان افراطی است.

سوره کهف. آیه 28

+       

 

و اگر از جانب خویش، نعمتی به انسان بچشانیم، سپس آن را از او بگیریم، بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود. و اگر بعد از شدّت و رنجی که به او رسیده، نعمتهایی به او بچشانیم، می گوید: «مشکلات از من برطرف شد، و دیگر باز نخواهد گشت!» و غرق شادی و غفلت و فخرفروشی می شود ... 

سوره هود. آیه 9 و 10

+       

 
و اگر [ مردم ] در راه درست ، پایداری ورزند، قطعاً آب گوارایی بدیشان نوشانیم. تا در این باره آنان را بیازماییم، و هر کس از یاد پروردگار خود دل بگرداند ، وی را در قید عذابی [ روز ] افزون درآورد. 
 
سوره جن. آیه 16،17
+       

 
شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید؟ و حال آنکه شما را مرحله به مرحله خلق کرده است.
 
سوره نوح. آیه 13، 14
+