تو شهر دوری

                 و من نمازی

                که همیشه شکسته است

+        |