در هیچ حال ( و اندیشه ای ) نیستی ، و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی کنی ، و هیچ عملی را انجام نمی دهید ، مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم در آن هنگام که وارد آن می شوید. و هیچ چیز در زمین و آسمان ، از پروردگار تو مخفی نمی ماند حتّی به اندازه سنگینی ذرّه ای ، و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر ، مگر اینکه ( همه آنها ) در کتاب آشکار ( و لوح محفوظ علم خداوند ) ثبت است.

سوره یونس. آیه 61

+        | 


با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند، و تنها رضای او را می طلبند، و هرگز بخاطر زیورهای دنیا، چشمان خود را از آنها برمگیر، و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن، همانها که از هوای نفس پیروی کردند، و کارهایشان افراطی است.

سوره کهف. آیه 28

+       

 

و اگر از جانب خویش، نعمتی به انسان بچشانیم، سپس آن را از او بگیریم، بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود. و اگر بعد از شدّت و رنجی که به او رسیده، نعمتهایی به او بچشانیم، می گوید: «مشکلات از من برطرف شد، و دیگر باز نخواهد گشت!» و غرق شادی و غفلت و فخرفروشی می شود ... 

سوره هود. آیه 9 و 10

+       

 
و اگر [ مردم ] در راه درست ، پایداری ورزند، قطعاً آب گوارایی بدیشان نوشانیم. تا در این باره آنان را بیازماییم، و هر کس از یاد پروردگار خود دل بگرداند ، وی را در قید عذابی [ روز ] افزون درآورد. 
 
سوره جن. آیه 16،17
+       

 
شما را چه شده است که از شکوه خدا بیم ندارید؟ و حال آنکه شما را مرحله به مرحله خلق کرده است.
 
سوره نوح. آیه 13، 14
+       

 

هیچ مصیبتی جز به فرمان خدا نرسد. و هر کس به خدا ایمان بیاورد ، خدا قلبش را [ به حقایق ] راهنمایی می کند و خدا به همه چیز داناست.

سوره تغابن. آیه 11

+